GB2312 (Simplified Chinese 6768 characters)

 

(ā) ˆ¢(ā) šº(āi) ˆ¥(ái) (āi) (āi) ˆ£(āi) (ái) Šà(ái) (ǎi) áâ(ǎi) äˆ(ài) ŠV(ài) (ài) è¥(ài)

ˆÆ(ān) (ān) ˆÀ(ān) ‰´(ǎn) ˆÂ(àn) ˆÃ(àn) ŠÝ(àn) (àn) ˆÄ(àn) (āng) V(áng) (àng) ‰š(āo) Â(áo) à’(áo) (áo)

(ǎo) ˜ü(ào) ‰œ(ào) œã(ào) àS(ào) ”m() ŽJ() () ™Ú() (ba) â–() ”ª() () ”b() U() æë()

() ”c() ãÐ() () žP() () () ”’(bái) ”(bǎi) •S(bǎi) (bǎi) ˜Ï(bǎi) (bài) `(bài) •B(bài) ”Á(bān)

”Ç(bān) ”À(bān) (bān) ”Ê(bān) (fén) ”Â(bǎn) ”Å(bǎn) •¯(ban) a(bàn) ”º(bàn) áA(bàn) ”¼(bàn) (bàn) (bàn) –M(bāng) (bāng)

(bāng) žÔ(bǎng) äN(páng) (bǎng) –_(bàng) áú(bàng) år(bàng) (pāng) –T(bàng) (bàng) äš(bāo) –E(bāo) •ï(bāo) –J(bāo) ”(bāo)  

”–(báo) è¹(báo) •Û(bǎo) šÆ(bǎo) (bǎo) •ó(bǎo) •ø(bào) (bào) –\(bào) •^(bào) (bào) ”š(bào) ”t(bēi) ”è(bēi) ”ß(bēi)

”Ú(bēi) –k(běi) (bèi) ”w(bèi) (bèi) (bèi) ”{(bèi) (bèi) (bèi) (bèi) à„(bèi) ”í(bèi) –z(bēn) (běn) –{(běn) âœ(bèn)

•ö(bēng) (bēng) (béng) (bèng) (bèng) çž(pēng) •N() •@() ”ä() ç¿() () ”Þ() •É() äí() •Á() ()

() úô() () ”Ý() () () Ç() •¾() •K() ç„() •Ç() ä]() ”ð() •Ã() •Ú(biān) (biān)

(biān) (biǎn) G(biǎn) •Ö(biàn) (biàn) ™Ä(biàn) ™ž(biàn) (biàn) (biàn) •Õ(biàn) (biāo) •V(biāo) (biāo) •\(biǎo) (biē) (biē)

(bié) (biě) •j(bīn) •k(bīn) (bīn) (bīn) (bīn) (bìn) •º(bīng) ™u(bīng) •¿(bǐng) •¸(bǐng) â\(bǐng) (bǐng) àz(bǐng)  

•a(bìng) ›ó(bìng) àÞ() äÈ() ”d() () () ”g() ”Ž() –u() “() () ”“() ”Œ() ›å()

”•() () äM() ŸÝ() ”‘() () •ß() –m() šM() () •u() •s() •z() () •ë() •”()

•|() ŽC() àÈ(cāi) Ù(cái) Þ(cái) Ë(cái) (cái) (cǎi) (cǎi) Ñ(cǎi) Ê(cǎi) Ø(cài) äï(cài) Ž`(cān) ŽQ(cān) Ž\(cán)

Žc(cán) (cán) ŽS(cǎn) (càn) (cāng) (cāng) (cāng) (cāng) åU(cáng) ‘€(cāo) (cāo) ‘…(cáo) ‘‚(cáo) ‘(cǎo) () ô()

() ™e() () (céng) (cèng) ‡(chā) ³(chā) (chá) ’ƒ(chá) (chá) (chá) (chá) Ž@(chá) ›©(chà) ·(chà) (chà)

](chāi) ŽÄ(chái) æ·(chái) (chān) (chān) ä(chán) (chán) (chán) (chán) (chǎn) (chǎn) (chǎn) (chàn) ¹(chāng) àÉ(chāng)  

(chǎng) (cháng) í(cháng) (cháng) (cháng) (cháng) ™Ê(chǎng) Æ(chǎng) (chàng) ¥(chàng) ˜ç(chàng) ’´(chāo) ´(chāo) (chāo) ’©(cháo)

š}(cháo) ’ª(cháo) (cháo) (chǎo) àu(chǎo) (chē) (chě) “P(chè) y(chè) (chè) ûK(chè) (chēn) b(chén) ’C(chén) (chén) í(chén)

œy(chén) (chén) (chén) æá(chèn) (chèn) (chēng) Ì(chēng) é(chéng) žò(chéng) ¬(chéng) ’æ(chéng) ˜©(chéng) ’ö(chéng) (chéng) Ÿ(chéng) (chéng)

³(chéng) ç—(chěng) (chěng) ”‰(chèng) ‹h(chī) ’s(chī) Ž(chí) ú(shi) ’r(chí) (chí) ’o(chí) (chí) ãÕ(chǐ) 齿(chǐ) ˜Ê(chǐ) ŽÚ(chǐ)

Ô(chì) ãÀ(chì) Ë(chì) (chì) [(chōng) ™t(chōng) ’Ž(chóng) ’(chóng) (chǒng) ’Š(chōu) V(chóu) áf(chóu) (chóu) âf(chóu) D(chóu) (chóu)

‹w(chóu) (chóu) (chǒu) ‰N(chǒu) L(chòu) ‰(chū) o(chū) (chú) ~(chú) çO(chú) (chú) (chú) (chú) œ(chú) ‘^(chǔ)  

(chǔ) (chǔ) áÞ(chù) (chù) G(chù) (chù) …(chuāi) ì(chuān) ú(chuān) ž»(chuán) (chuán) ‘D(chuán) šb(chuǎn) ‹ø(chuàn) (chuāng)

âx(chuāng) ›ï(zhuàng) °(chuáng) (chuǎng) (chuàng) (chuī) †(chuī) x(chuí) (chuí) ‚(chuí) t(chūn) ’Ö(chūn) †(chún) O(chún) ~(chún) (chún)

å¿(chǔn) F(chuō) (chāo) ár() ˆï() Ž¥() Ž“() Ž«() Žœ() áI() () Ÿ() Žh() () ŽŸ() (cōng)

”K(cōng) (cōng) ™°(cōng) ˜¸(cóng) (cóng) (còu) ‘e() çÊ() âÆ() ‘£() 蹿(cuān) (cuàn) (cuàn) ”(cuī) ›Á(cuī) Ã(cuī)

Æ(cuì) á(cuì) âí(cuì) ŸÁ(cuì) ‰(cuì) ‘º(cūn) ‘¶(cún) ¡(cùn) áö(cuō) ŽB(cuō) (cuō) ‘[(cuò) Á(cuò) (cuò) “‹() ()

“š() () ‘Å() ‘å() •ð(dāi) Ÿe(dǎi) (dǎi) ‘Õ(dài) (dài) –w(dài) ‘ã(dài) (dài) ‘Ü(dài) ‘Ò(dài) ‘ß(dǎi)  

‘Ó(dài) ’^(dān) ’S(dān) ’O(dān) (dān) (dān) (dǎn) ’_(dǎn) ’U(dàn) (dàn) ’A(dàn) (dàn) ’W(dàn) (dàn) (dàn)

’`(dàn) “–(dāng) (dǎng) “}(dǎng) (dàng) žƒ(dàng) “(dāo) (dǎo) çD(dǎo) “|(dǎo) (dǎo) “˜(dǎo) (dǎo) “ž(dào) âj(dào) “‰(dào)

“¹(dào) “(dào) úº() “¾() “I(de) (dēng) “”(dēng) “o(dēng) “™(děng) (dèng) (dèng) (dèng) ’ç() ’á() “H() çŒ()

() “J() à½() () (zhái) ’„() ’ï() ’ê() ’n() äÚ() ‘æ() ’é() ’í() () () (diān)

(diān) (diān) (diǎn) “_(diǎn) “T(diǎn) (diàn) (diàn) (diàn) ’Ï(diàn) ™²(diàn) “X(diàn) (diàn) šù(diàn) —„(diàn) “a(diàn) (diāo)

(diāo) è¸(diāo) ’œ(diāo) (diāo) {(diào) ’Ý(diào) (diào) (diào) æé(diē) (diē) (dié) ’±(dié) “R(dié) (dié) (dié)  

’š(dīng) (dīng) ™Ø(dīng) (dìng) (dǐng) “C(dǐng) (dìng) ’è(dìng) (dìng) (diū) (dōng) “~(dōng) “Ÿ(dǒng) (dǒng) (dòng)

(dòng) (dòng) œ˜(tōng) (dòng) “´(dòng) Š•(dōu) T(dǒu) “l(dòu) (dǒu) “¤(dòu) €(dòu) “—(dòu) “s(dōu) “Â() “Å() ()

“Æ() () “g() áÏ() () “m() () ãê() “x() “n() () ’[(duān) ’Z(duǎn) (duàn) ’i(duàn) ’f(duàn)

(duàn) ‘Í(duī) (duì) (duì) (duì) (dūn) (dūn) çL(dūn) “Ö(dūn) (dùn) (dùn) (dùn) ‚(dùn) “Ù(dùn) (duō) (duō)

‘½(duō) (duó) (duǒ) (duǒ) (duǒ) (duò) ‘Ç(duò) (duò) ‘Ä(duò) ‘Â(duò) ‰é(é) ‰ã(é) (é) ‰â(é) (é) (é)

›M(é) (è) –ï(è) N(è) çŸ(è) ç½(è) 饿(è) ‰¶(ēn) Ž§(ér) ™X(ér) Ž¨(ěr) (ěr) (ěr) (ěr) “ñ(èr)  

(èr) () () ”³() ”°() –R() () –@() () ”Ë(fān) ”¿(fān) ”Ô(fān) –|(fān) žæ(fán) (fán)

(fán) ”É(fán) –}(fán) (fán) ”½(fǎn) •Ô(fǎn) ä—(fàn) (fàn) ”Æ(fàn) (fàn) Ÿ (fàn) –V(fāng) –F(fāng) •û(fāng) –b(fáng) –[(fáng)

–h(fáng) –W(fáng) 仿(fǎng) 访(fǎng) (fǎng) •ú(fàng) äÉ(fēi) ”ñ(fēi) (fēi) (fēi) ”ì(féi) ”Ù(fěi) (fěi) –i(fèi) ”x(fèi) (fèi)

•¦(fèi) (fèi) äŽ(fēn) (fēn) ™ä(fēn) Ÿ„(fēn) •ª(fēn) (fēn) (fén) •°(fén) Ÿ(fén) •²(fěn) (fèn) (fèn) œ|(fèn) (fèn)

(fèn) (fēng) ••(fēng) (fēng) –I(fēng) •ô(fēng) (fēng) (fēng) (fēng) à‚(fēng) ˆ§(féng) (féng) (feng) (fěng) •ò(fèng) (fèng)

˜Å() ”Û(fǒu) •v() •~() () ›z() •}() c() () •() () •„() •š() ˜Ø() •ž()  

•‚() () •Ÿ() åÞ(fu) •¤() •á() () () ˜ë() Š˜() •€() ãû() äD() •{() •…()

•‹() •›() •¢() () () ˜ú() •t() •Œ() •ƒ() • () () •x() () •() () ()

™ó() () () (gāi) ‰ü(gǎi) ŠT(gài) (gài) á³(gài) (gài) Š±(gàn) ŠÃ(gān) žW(gǎn) Š¹(gān) ŠÆ(gān) ŠÌ(gān) û°(gǎn)

Š´(gǎn) (gǎn) Š¸(gǎn) (gàn) (gāng) (gāng) (gāng) ã(gāng) ãè(gāng) (gāng) (gǎng) `(gǎng) žY(gàng) (gāo) á¦(gāo) ‚(gāo)

p(gāo) ã´(gāo) (gāo) (gǎo) (hào) e(gǎo) (gào) šF() ‰Ì() () œ÷() () () () Š„() Šv()

Š‹() Ši() ”¸() () Šu() () ˜¢() Še() (gěi) ª(gēn) æî(gēn) k(gēng) X(gèng) M(gēng) ã»(gēng)  

(gěng) ãÔ(gěng) [(gěng) H(gōng) U(gōng) Œ÷(gōng) ‹±(gōng) (gōng) ‹Ÿ(gòng) çZ(gōng) Œö(gōng) (gōng) ‹|(gōng) (gǒng) Ÿ‡(gǒng)

i(gǒng) (gòng) ‹¤(gòng) (gōu) Œù(gōu) (gōu) ä‘(gǒu) ‹ç(gǒu) C(gòu) (gòu) (gòu) (gòu) çƒ() û–() () â°()

˜Ä() Ÿ˜() ŒÇ() ŒÆ() ŒÛ() ŒÃ() () œ() ’J() ŒÒ() ŒÌ() () ŒÅ() ŒÙ() ™‰(guā) ‰Z(guā)

(guǎ) ‰Ç(guǎ) k(guà) åæ(guà) ˜¨(guāi) ‰û(guǎi) ‰ö(guài) Š»(guān) (guān) Š¯(guān) Š¥(guàn) (guān) ŠÇ(guǎn) (guǎn) ã£(guàn) (guàn)

Ÿó(guàn) (guàn) Œõ(guāng) ›ö(guǎng) (guàng) àñ(guī) (guī) Œ\(guī) áé(guī) (guī) (guī) (guī) (guǐ) ‹S(guǐ) (guǐ) á¡(guǐ)

Œj(guì) (guì) æì(guì) (guì) (guì) (gǔn) (gǔn) žž(gùn) (guō) Šs(guō) ‘(guó) ‰Ê(guǒ) åå(guǒ) (guò) ™û()  

Š[(hái) ›w(hái) ŠC(hǎi) (hài) ˆå(hài) ŠQ(hài) (hài) çÅ(hān) (hān) ç¶(hán) (hán) ŠÜ(hán) Ÿ¼(hán) Š¦(hán) ”Ÿ(hán)

š^(hǎn) ã¥(han) ŠË(hàn) ž(hàn) q(hàn) Û(hàn) Š¶(hàn) œ›(hàn) (hàn) Š¾(hàn) (hàn) (hāng) Y(háng) q(háng) ˆ(háo) (háo)

‹(háo) Ÿ|(háo) (hǎo) D(hǎo) –Õ(hào) †(hào) _(hào) ™è() Š…() ‰×() () Šj() ‰Ñ() ˜a() ‰½() ‡()

á´() æ¹() () ‰Í() Ÿ¿() Šq() ŠŒ() () () (hēi) üK(hēi) ­(hén) œk(hěn) àÁ(hěn) ¦(hèn) (hēng)

‹œ(hēng) ‰¡(héng) t(héng) P(héng) (hōng) ™ú(hǒng) (hōng) “ø(hóng) 鸿(hóng) ^(hóng) G(hóng) O(hóng) (hóng) A(hóu) Œò(hóu) àË(hóu)

™á(hǒu) Œú(hòu) Œó(hòu) @(hòu) ŒÄ() ŒÁ() š() Œè() () ä×() ŒÓ() åš() ŒÏ() ŒÐ() ŒÎ()  

ŒÊ() ŒÕ() () () ŒÝ() () () ‰Ô(huā) (huá) (huá) àÏ(huá) ŠŠ(huá) ‰æ(huà) (huá) ‰»(huà)

(huà) žÅ(huái) œj(huái) 怀(huái) ŸÌ(huái) š­(huài) (huān) (huán) Šº(huán) (hái) (huǎn) (huàn) Š³(huàn) (huàn) (huàn) æ´(huàn)

(huàn) (huàn) ›(huàn) Œ¶(huàn) r(huāng) Q(huāng) ‰©(huáng) (huáng) å›(huáng) âÎ(huáng) c(huáng) ™€(huáng) œ³(huáng) àŠ(huáng) W(huǎng) –y(huǎng)

œ’(huǎng) (huǎng) ŠD(huī) (huī) (huī) ‹J(huī) ‰ø(huī) å{(huí) ‰ñ(huí) (huǐ) ‰÷(huǐ) Œd(huì) ™Á(huì) œ¨(huì) ŠA(huì) 贿(huì)

(huì) ‰ï(huì) (huì) (huì) (huì) (huì) (huì) (hūn) ¨(hūn) ¥(hūn) °(hún) (hùn) ¬(hún) æ­(huō) Šˆ(huó) (huǒ)

‰Î(huǒ) (huò) ˆ½(huò) ˜f(huò) è·(huò) (huò) (huò) () () Šî() Š÷() áb() Œm() () –¥()  

”§() () ç‘() Œƒ() () () () () () ‹g() () ž™() () Ð() W()

‹y() ‹}() Ž¾() ‹‚() ‘¦() Ž¹() () () ™{() Ò() ŒÈ() () ‹Z() ™b() ‹G() Šê()

Õ() () œ§() () Šñ() Žâ() () () Šù() Šõ() () ‹W() () () ‰Ã(jiā) žg(jiā)

(jiá) ‰À(jiā) ‰Æ(jiā) ‰Á(jiā) (jiá) (jiá) (jiǎ) b(jiǎ) (jiǎ) ˜ï(jiǎ) ‰Ò(jià) ˜Á(jià) ‰Ë(jià) (jià) ‰Å(jià) (jiān)

(jiān) (jiān) ë(jiān) (jiān) (jiān) ÷(jiān) Œ“(jiān) Œ¨(jiān) (jiān) ›@(jiān) (jiān) (jiǎn) (jiǎn) žj(jiǎn) (jiǎn) (jiǎn)

(jiǎn) (jiǎn) (jiǎn) (jiǎn) ™’(jiǎn) (jiǎn) ä¦(jiàn) (kǎn) (jiàn) ‘H(jiàn) (jiàn) (jiàn) (jiàn) û(jiàn) Œ(jiàn)  

Œ’(jiàn) (jiàn) (jiàn) (jiàn) (jiàn) (jiàn) (jiàn) Œš(jiàn) ™K(jiāng) ›I(jiāng) «(jiāng) (jiāng) ](jiāng) ád(jiāng) Ó(jiǎng)

(jiǎng) (jiǎng) (jiǎng)  (jiàng) (jiàng) ~(jiàng) Ô(jiāo) ž£(jiāo) Ê(jiāo) Å(jiāo) (jiāo) Œð(jiāo) x(jiāo) (jiāo) (jiāo) (jiāo)

š(jiáo) (jiǎo) (jiǎo) (jiǎo) (yáo) ‹r(jiǎo) àÂ(jiǎo) Šp(jiǎo) (jiǎo) (jiǎo) (jiǎo) ™–(jiǎo) ‹³(jiào) y(jiào) 轿(jiào) (jiào)

‹©(jiào) â{(jiào) (jiē) Ú(jiē) ŠF(jiē) (jiē) ŠX(jiē) (jiē) B(jié) …(jié) (jié) ‹j(jié) ž^(jié) ·(jié) áÊ(jié) â‘(jié)

(jié) (jié) ‰ð(jiě) ˆ·(jiě) ‰ú(jiè) åS(jiè) ŠH(jiè) ŠE(jiè) ŽØ(jiè) ‰î(jiè) ám(jiè) (jiè) “Í(jiè) ‹Ð(jīn) ‹Ø(jīn) ‹Ò(jīn)

‹à(jīn) ¡(jīn) ’Ã(jīn) ‹Ý(jīn) (jǐn) (jǐn) (jǐn) (jǐn) (jìn) (jìn) W(jìn) ‹Ö(jìn) ‹ß(jìn) (jìn) Z(jìn)  

s(jìn) (jìn) (jīng) ™](jīng) Œs(jīng) áË(jīng) »(jīng) (jīng) ‹ž(jīng) (jīng) ¸(jīng) âé(jīng) (jīng) ˆä(jǐng) Œx(jǐng)

Œi(jǐng) (jǐng) Ã(jìng) ‹«(jìng) Œh(jìng) (jìng) Œa(jìng) (jìng) –õ(jìng) èí(jìng) (jìng) (jìng) àv(jiǒng) âz(jiǒng) (jiū) ‹†(jiū)

(jiū) ‹è(jiǔ) èê(jiǔ) ‹v(jiǔ) ‹„(jiǔ) ‹ã(jiǔ) Žð(jiǔ) ‰X(jiù) ‹~(jiù) ‹Œ(jiù) ‰P(jiù) än(jiù) ™é(jiù) A(jiù) ák(jiù) ‹f()

S() ‘_() ás() ‹() () ‹e() ‹Ç() ™ð() ‹é() () Ÿœ() ãÚ() ‹‘() ˜() ‹() ‹ï()

‹—() æõ() () () ‹å() œœ() àx() () o(juān) (juān) ›N(juān) Œ‘(juàn) áÅ(juàn) ™É(juǎn) (juàn) (juē)

º(jué) P(jué) Œ@(jué) ˜á(juè) ŽÝ(jué) (jiào) ™r(jué) (jué) (jué) ‹Ï(jūn) ‹Û(jūn) (jūn) (jūn) ŒN(jūn) s(jùn)  

r(jùn) v(jùn) Ÿ²(xùn) ŒS(jùn) (jùn) š\() () () š]() (kāi) ‚(kāi) ž²(kǎi) (kǎi) ŠS(kǎi) Š§(kān)

Š¬(kān) Š¨(kān) šª(kǎn) (kǎn) ŠÅ(kàn) N(kāng) œË(kāng) f(kāng) K(káng) R(kàng) ˜´(kàng) (kàng) l(kǎo) ‰(kǎo) (kǎo) èÏ(kào)

() ‰Õ() žh() () () () ‰È() () ŠP(hāi) ‰Â() () Ž() () ‹q() () m(kěn)

(kěn) (kěn) (kěn) B(kēng) ™à(kēng) ‹ó(kōng) ‹°(kǒng) E(kǒng) T(kòng) (kōu) Œû(kǒu) J(kòu) ›„(kòu) ŒÍ() šL() ŒA()

‹ê() “() () () šð(kuā) (kuǎ) (kuà) Œ×(kuà) ãö(kuà) (kuài) (kuài) (kuài) ‰õ(kuài) (kuān) Š¼(kuǎn) ‹§(kuāng)

âž(kuāng) ‹¶(kuáng) žy(kuàng) (kuàng) (kuàng) (kuàng) ™v(kuàng) (kuī) (kuī) 岿(kuī) (kuī) ˆ¨(kuí) šõ(kuí) Š@(kuí) ˜ø(kuǐ)  

(kuì) œÁ(kuì) (kuì) £(kūn) ©(kūn) (kǔn) ¢(kùn) Š‡(kuò) (kuò) Šf(kuò) (kuò) () f() šh() ()

() ç…() () —‰(lái) —ˆ(lái) (lài) (lán) ›Y(lán) (lán) (lán) (lán) (lán) (lán) (lán) (lán) (lǎn)

(lǎn) (lǎn) (lǎn) (làn) (làn) àä(láng) ˜P(láng) ˜T(láng) ˜L(láng) ˜Y(láng) ˜N(lǎng) ˜Q(làng) (lāo) (láo) ˜S(láo) ˜V(lǎo)

(lǎo) ‰W(lǎo) —(lào) à€(lào) (láo) èÓ() () —‹(léi) (léi) åQ(lěi) áû(lěi) —Ý(lèi) ™S(lěi) (lěi) ¥(lèi) ˜](lèi)

(lèi) Ÿ£(lèi) (léng) ž¿(leng) —â(lěng) —Ð() —œ() à³() êt() () ’K(li) () àA() —() —›() —¢()

() —ç() ä»() () —™() ŒI() () () —ã() () () —˜() () —á() ˜Ü()  

—Ÿ() —§() —±() () è®() —Í() —ž() –‰() (liǎng) (lián) (lián) (lián) (lián) —õ(lián) —å(lián)

(lián) (lián) (liǎn) (liǎn) (liàn) —ö(liàn) (liàn) (liàn) âì(liáng) ™y(liáng) —À(liáng) âë(liang) —Ç(liáng) (liǎng) (liàng) —Ê(liàng)

(liàng) —º(liàng) (liàng) œ(liáo) ãÖ(liáo) —»(liáo) (liáo) à™(liáo) ›Œ(liáo) (liáo) àR(liáo) —¹(le) (liào) (liào) œ@(liào) —¿(liào)

—ñ(liè) —ô(liè) —ó(liè) —ò(liè) (liè) —Ô(lín) —Ñ(lín) (lín) èÁ(lín) (lín) (lín) (lín) —Ò(lín) ™z(lǐn) (lìn) ™å(lìn)

(līn) —æ(líng) •H(líng) —ë(líng) (líng) (líng) —à(líng) ã·(líng) —½(líng) (líng) —Ë(líng) (lǐng) (lǐng) (lìng) —ß(lìng) —­(liū)

—®(liú) žÖ(liú) —°(liú) (liú) —¯(liú) (liú) áŽ(liú) —¬(liú) –ö(liǔ) ˜Z(liù) (lóng) (lóng) (lóng) (lóng) âƒ(lóng)  

—²(lóng) (lǒng) (lǒng) (lǒng) ˜O(lóu) (lóu) (lǒu) (lǒu) ˜R(lòu) è›(lòu) ˆ°() () () () ˜F()

() () () () ˜[() áï() ˜I() ˜H() () Ž­() () ˜\() () () C() ()

() () () —·() —š() ŽÆ() () () () —¥() —¦() () 绿() (luán) (luán) (luán)

(luán) —‘(luǎn) —(luàn) —©(luě) —ª(luè) (lūn) (lún) (lún)